/* ------------------------------------------------ 2006 Petr Bouska - Samuraj samuraj@samuraj-cz.com ------------------------------------------------ */ $titleCZ = "Naše aktivity < "; $titleEN = "Our activities < "; require "_begin.php"; if(!strcmp($_SESSION["S_lang"], "EN")) { ?>

Our activities

CZ CORP secures complex preparation and implementation of international projects, mainly in the field of infrastructure. CZ CORP activities are divided into five main divisions by sector:

CZ CORP Transport

Railway, road and urban transport infrastructure and technology. Designing work, securing of transport infrastructure construction and modernisation, modernisation and supplies of security, signalling and transport technologies.

CZ CORP Water

Hydro engineering structures, irrigation systems, waste water treatment plants. Designing work, securing of construction and modernisation of hydro engineering infrastructure, modernisation and supplies of water-supply technologies.

CZ CORP Power

Electricity production and distribution, heating industry. Designing work, securing of construction and modernisation of production and distribution facilities.

CZ CORP Aviation

Civil aviation. Projects of modernisation of airport infrastructure, establishment and restructuring of companies in the field of civil and business aviation, launching of corporate brands. Securing of training of personnel in accordance with ICAO and EASA standards. Transfer of know-how and EU standards in the field of aviation to local conditions. Introduction of new technologies.   

CZ CORP Investments

Investment counselling and project financing. Complex preparation of investment projects.

CZ CORP works together with leading Czech and foreign scientific, educational and training institutions in the field of know-how transfer. In that way, CZ CORP is able to guarantee not only transfer of technologies and successful implementation of investment projects. What more, in accordance with client requirements it can at the same time secure professional training of local human resources, and thus safe and efficient operation and maintenance of the delivered technology.

The above mentioned potential of CZ CORP covers especially the following areas of international projects:

Naše aktivity

CZ CORP zabezpečuje komplexní přípravu a realizaci mezinárodních projektů, zejména v oblasti infrastruktury. Dle sektorového zaměření je činnost CZ CORP rozdělena do pěti hlavních divizí:

CZ CORP Transport

Železniční, silniční a městská dopravní infrastruktura a technologie. Projekční činnost, zabezpečení výstavby a modernizace dopravní infrastruktury, modernizace a dodávky zabezpečovacích, signalizačních a dopravních technologií.

CZ CORP Water

Vodní díla, zavlažovací systémy, čistírny odpadních vod. Projekční činnost, zabezpečení výstavby a modernizace vodárenské infrastruktury, modernizace a dodávky vodárenských technologií.

CZ CORP Power

Výroba a distribuce elektrické energie, teplárenství. Projekční činnost, zabezpečení výstavby a modernizace výrobních a distribučních zařízení.

CZ CORP Aviation

Civilní letectví. Projekty modernizace letištní infrastruktury, zakládání a restrukturalizace společností v oblasti civilního a byznys letectví, uvedení značky společnosti na trh. Zabezpečení výcviku osob dle standardů ICAO a EASA. Transfer know-how a standardů EU v oblasti letectví do místních podmínek. Zavádění nových technologií.   

CZ CORP Investments

Investiční poradenství a financování projektů. Komplexní příprava investičních projektů.

CZ CORP spolupracuje s významnými českými i zahraničními vědeckými, vzdělávacími a výcvikovými institucemi v oblasti přenosu know how. CZ CORP je tak schopna garantovat nejen přenos technologií a úspěšnou realizaci investičního projektu. V souladu s požadavky klienta může současně zajistit odbornou přípravu místních lidských zdrojů - tím i bezpečný a efektivní provoz technologií a jejich údržbu.

Shora uvedený potenciál CZ CORP pokrývá zejména následující oblasti mezinárodních projektů: